Kolektivní smlouva 2016-2017

Dne 16.12.2015 byla uzavřena Kolektivní smlouva a Mzdový předpis – Pravidla pro odměňování zaměstnanců mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost a všemi odborovými organizacemi, které u něj působíí na období let 2016-2017. Dnem účinnosti nové KS a MP je 1. leden 2016.

V časovém rozmezí mezi 27. 7. 2015 a 15. 12. 2015 proběhlo celkem 11 kol vyjednávání o KS a celkem 6 kol vyjednávání o MP.
Součástí vyjednávání bylo i vypořádání podnětů zaměstnanců DP, kteří je zaměstnavateli zaslali na základě IPŘ č. 11/2015 ze dne 21. 7. 2015 o zasílání podnětů zaměstnanců pro kolektivní vyjednávání v roce 2015 a následném poskytování informací.
Kolektivní vyjednávání o nové KS a MP bylo věcně provázáno se souvisejícími vyjednávacími procesy, především s vyjednáváním o Dodatku k MP platné KS (2010-2012), ve znění všech dodatků, účinné do konce roku 2015, jehož předmětem byl návrh OO na navýšení tarifních mezd o 3,5 %. Strany kolektivního vyjednávání se proto soustředily i na vyjednání podmínek provázání ekonomické náročnosti tohoto dodatku MP a nové KS a MP.
Dne 14. 9. 2015 zaměstnavatel a OO uzavřely tzv. Mzdovou dohodu, která závazně stanovila pravidla tohoto provázání. V souladu s tzv. Mzdovou dohodou došlo Dodatkem č. 4 k MP platné KS (2010-2012), ve znění všech dodatků, účinné do konce roku 2015 k nárůstu tarifních mezd o 2,1 % od 1. září 2015. Dále se součástí nové KS stal nárůst tarifních mezd o 1,4 % od 1. ledna 2016. O dalším možném nárůstu tarifních mezd v roce 2017 bude zahájeno jednání v září roku 2016 po vyhodnocení hospodaření DP za 1. pololetí tohoto roku, a to s minimálním předpokládaným nárůstem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovanou za měsíc červen 2016. Součástí tohoto jednání bude zároveň jednání o možných úpravách benefitů bez dopadu na snížení objemu nároků zaměstnanců mimo mzdovou oblast včetně možnosti technicky upřesnit formulace jednotlivých bodů v KS a MP.
Doba platnosti nové KS byla dohodnuta v délce dvou let, tj. na roky 2016-2017.

Kolektivní smlouva 2016-2017